منو

منو اصلی

25
شنبه, مارس

دبیرخانه کمیسیون ماده 5 و 100

بدون مجموعه

 

 

معرفی مدیر:

 

 سید مرتضی سمایی

معرفی واحد:

 ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها


” مالکین اراضی واملاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساخت وساز از شهرداریها پروانه ساختمان بگیرند و شهرداری موظف است از عملیات های ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه بوسیله ماموران خود در زمین محصور یا غیر محصور جلوگیری کنند”.


کمیسیون ماده 100 از جمله کمیسیون های اداری است که در رابطه با ماده 100 قانون شهرداری بوجود آمده است . این کمیسیون شخصیت حقوقی مستقل و کاملاً مجزا ازشهرداری دارد .


اعضای تشکیل دهنده کمیسیون :


اعضای تشکیل دهنده این کمیسیون عبارتند از : نمایندگان وزارت کشور ، دادگستری ، نمایندگان شورای اسلامی و نماینده شهرداری
نماینده شهرداری در این کمیسیون حق رأی ندارد و تنها برای بیان توضیحات حاضر می شود . طبق ماده 100 قانون شهرداری ، شهرداری ها می توانند از عملیات ساختمانی که بدون مجوز شهرداری انجام می شود جلوگیری کنند . 

 

X

Right Click

راست کلیک غیر فعال میباشد