منو

منو اصلی

25
شنبه, مارس

واحد نقشه برداری و GIS

بدون مجموعه

 

 

معرفی مدیر:

 رضا باقری گرمارودی

معرفی واحد:

 • اجرای دقیق آیین نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه .

 • تهیه دستورالعمل نقشه برداری و ابلاغ به حوزه های مربوطه .

 • نظارت بر عملکرد ناظرین و مشاورین نقشه برداری و بررسی و تأیید کارکردصورت وضعیت های مهندسین مشاور حوزه نقشه برداری .

 • بررسی هماهنگی امور نقشه برداری سطح شهر با طرح های تفصیلی و جامع.

 • رسیدگی به درخواست های پیمانکاران برای تحویل موقت و قطعی برای ردیف های مرتبط با حوزه نقشه برداری.

 • بازدید از پروژه ها و نظارت بر عملکرد پیمانکاران در اجراء جهت بررسی رعایت کلیه مشخصه های فنی (نقشه ها ، دستور کارها و مشخصات فنی ).

 • نظارت بر ایجاد نقاط ثابت نقشه برداری ( و مختصات دهی از طریق سامانه GPS یاتشکیل شبکه مختصات محلی سرشکن شده ) در محل های مورد نیاز .

 • نظارت بر محلی سازی نقشه های UTM جهت اجرای طرح پروژه .

 • ابلاغ ، نظارت و تأیید برداشتهای نقشه برداری در مقیاسهای مختلف و عملیات ترازیابی.

 • تأیید و نظارت بر طراحی پلان ، خط پروژه و مقاطع تیپ و نظارت بر صحت اجرا.

 • برداشت وضع موجود مستغلات شهرداری به منظور جلوگیری از اختلافات به وجود آمده آتی و تهیه نقشه برای مستغلات مذکور.

 • نظارت در صدور تأییدیه لازم مبنی بر مطابقت ساختمان های احداث شده با نقشه های مصوب.

 • تطبیق نقشه ها با طرح های هندسی و تعیین مشخصات محور خط و مسیریابی.

 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.

 

X

Right Click

راست کلیک غیر فعال میباشد