منو

منو اصلی

25
شنبه, مارس

واحد تخلفات ساختمانی

بدون مجموعه

 

 

معرفی مدیر:

 نرجس مرشدی

معرفی واحد:

 

واحد پیشگیری از تخلفات ساختمانی (پلیس ساختمان) :

اطلاع رسانی در خصوص :
- کاربری اراضی و جلوگیری از تغییر غیر مجاز کاربری ها
- رعایت اصول فنی و شهرسازی و بهداشتی
- عواقب ساخت غیر اصولی و فاقد استحکام بنا و بدون ایمنی

پیشگیری از ساخت و ساز غیر مجاز
- بازدید از ساختمان های در حال احداث و گشت زنی مستمر در شهر و اراضی حاشیه به منظور ممانعت از عملیات ساختمانی بدون مجوز
- شناسایی زمین خواران و بنگاه های غیر مجاز امللاک که اقدام به تغییر کاربری و خرید و فروش غیر مجاز اراضی می نمایند و معرفی آنها به مراجع قانونی
- انعکاس تخلفات به مراجع قانونی در رابطه با تصرفات و تفکیک های غیر مجاز
- رسیدگی به شکایات و گزارش های واصله مردمی در رابطه با ساخت و ساز بدون مجوز یا مغایر پروانه و فاقد استحکام بنا
- ایجاد بستر مناسبی پیرامون جلوگیری از ارائه خدمات آب و برق و گاز و مخابرات و ... به واحدهای احداثی غیر مجاز در مناطق فاقد طرح شهرسازی
- صدور اخطاریه و تکمیل پرونده جهت تخلفات ساختمانی

اجرای ضوابط قانونی
- جمع آوری ابزار و مصالح پای کار ساخت و ساز غیر مجاز
- برهم زدن شفته و خط کشی در اراضی دارای کاربری غیر مسکونی و فاقد طرح شهرسازی
- توقف و تعطیل کار ساخت و سازهای غیر مجاز
- پلمپ ساختمان های دارای تخلف ساختمانی
- تنظیم لوایح و ارسال آنها به کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها و اجرای احکام صادره

 

 

X

Right Click

راست کلیک غیر فعال میباشد