منو

منو اصلی

25
شنبه, مارس

واحد اصناف

بدون مجموعه

 

 

معرفی مدیر:

 سید رضا میر سردشتی نژاد

معرفی واحد:

 - صدور اخطاریه به واحدهای صنفی سطح شهر

- ارائه فرم درخواست تسویه عوارض کسبه جهت تشکیل پرونده
- بازدید ملکی و صنفی
- استعلام از واحد شهرسازی و ساختمانی
- صدور فیش جهت پرداخت عوارض کسب و پیشه
- ساماندهی صنف مزاحم شدن
- ارجاع پرونده های تجاری بدهکار از واحد اجرائیات به واحد اصنافی جهت صدور اخطاریه باری مراجعه مالک به شهرداری جهت تعیین تکلیف
- مکاتبه با ارگانهای ذیربط
- اخطاریه و پلمپ واحدهای فنی که فاقد کاربری و تجاری باشند
- صدور اخطاریه به واحدهای صنفی که به نحوی ضوابط و مقررات شهرداری را رعایت ننمایند
- تهیه مدارک لازم جهت طرح در کمسیون نظارت
 

 

X

Right Click

راست کلیک غیر فعال میباشد