منو

منو اصلی

25
شنبه, مارس

واحد اجرایی عمران

بدون مجموعه

 

 

معرفی مدیر:

 پژمان فصیح

معرفی واحد:

 دوام پويايي و توسعه پايدار يك شهر مستلزم و ايجاد تناسب توان و هماهنگي ميان ساختارهاي گوناگون و متنوع آن است از طرفي اهميت و آباداني نقش موثري كه اين امرسازماندهي عموم شه رايجاد مي كند و هم اكنون اين واحد عالي ترين مربع تصميم گيري و نظارت برحسن احراي پروژه هاي شهري است و فعاليت هاي آن از قبيل نظارت برحفاري و صدور مجوزات لازم- نظارت برپروژه هاي تحت اجراي پيمانكاران و..........

واحد فنی و عمرانی شهرداری تنکابن عهده دار برنامه ریزی و مدیریت در طراحی، اجرا و نظارت بر پروژه های شهری اعم از برنامه های عمرانی جاری شهرداری و یا طرحهای خاص بوده که با استفاده از اعتبارات مربوطه منشاء خدمات عمرانی در شهر تنکابن می باشد .

 

X

Right Click

راست کلیک غیر فعال میباشد