منو

منو اصلی

25
شنبه, مارس

آرامستان

بدون مجموعه

 

 

معرفی مدیر:

 احمد رضا فرحی

معرفی واحد:

 

آرامستان‌ ها يکي از نيازها و ضرورت‌هاي اساسي براي جوامع محسوب مي‌شود. امروزه با توسعه فضاهاي شهري، ايجاد فضاهاي متمركز تحت عنوان آرامستان جمعي و كاركرد چندگانه آن توانسته است آرامش را به شهروندان و شهر تزريق كند.
افزايش جمعيت و به تبع آن افزايش مرگ‌ومير، تقاضا براي ايجاد كاربري‌هاي مرتبط با اين فضا را افزايش داده است که به همين منظور توسعه آرامستان ها و افزايش کيفيت خدمات آن بيش از پيش احساس مي شود.

آرامستان ها از بعد اجتماعي و فرهنگي مي تواند اهميت توجه به اين مکان خاص و تاثيرش بر تقويت روحي و رواني مراجعين را روشن سازد. آرامستان¬ها را مي توان تجلي معمارانه نگرش مردم به پديده مرگ دانست. سنگ قبر و سروده اي که بر روي آن نقش بسته است، هريک نشاني از فرهنگ و هويت زمان حياتشان را يادآوري مي کند. از اين رو آرامستان ها براي افرادي که وارد آن شده اند، از يک سو موجب تجلي فرهنگ و هويت افراد و از سويي ديگر موجب توجه آنان به موضوع حيات و مرگ مي شود.

شرح وظایف

حمل اجساد از بيمارستان ، صحنه جرم ، مناطق سانحه ديده ، جاده ها ، منازل و حومه شهر به مقصد سازمان آرامستانها جهت نگهداري درسردخانه تا موقع صدور جواز دفن.
* انجام مراحل اداري از قبيل دريافت وجوهات مربوطه و باطل کردن شناسنامه و صدور جواز دفن با همکاري نهادهاي ذيربط در آرامستان از طريق استقرار نمايندگان ثبت احوال و بانک و .... در واحد متوفيات ( عروجيان )جهت تسريع در خدمت رساني .
* ارائه مشاوره در فروش قبر و ديگر خدمات.
* تغسيل و تکفين متوفي طبق موازين شرع مقدس اسلام .
* انتقال متوفي به اقصي نقاط کشور.
* تدفين متوفي در آرامستانهاي تحت مديريت ، با رعايت موازين شرع مقدس اسلام.
* نظارت مستمر و موثر بر عملکرد پيمانکاران حمل اجساد ، رفت وروب سطح سازمان ، ساخت وساز قبور ، اجراي پروژه هاي عمراني وامثالــهـم.
* برنامه ريزي ، بودجه ريزي و اجراي طرحهاي توسعه محور درراستاي به روز رساني خدمات و وظايف سازماني.
* ارائه خدمات پيش فروش بصورت حضوري و غير حضوري( از طريق پيشخوان دولت ) به متقاضيان.
* تعامل با تمام سازمانهايي ( داخل و خارج از شهرداري ) که از نظروظايف و خدمات با سازمان آرامستانها داراي اشتراکاتي ميباشند جهت روان سازي در خدمت رساني به همشهريان گرامي.
* برقراري وحفظ ارتباط با مراکز ديني جهت استفاده از نظرات و فتاواي مربوط به امور متوفي .
* برنامه ريزي در راستاي آموزش مستمر کليه کارکنان و عملياتي کردن آن در راستاي رسيدن به سطوح بالاتر کيفي.
* اجراي کامل طرح تکريم ارباب رجوع و نظارت بر حسن انجام آن در تمام سطوح سازماني.
* اجراي طرح هاي مربوط به تکريم کارکنان و در نظر گرفتن نيازهاي مادي و به ويژه نيازهاي روحي آنها به عنوان سرمايه هاي انساني سازمان.
* تعامل کامل با آرامستانهاي ساير شهرها و تبادل تجربيات و دانش ، در حيطه وظايف سازماني.
* تعامل کامل با اتحاديه آرامستانهاي کشور در راستاي ارتقاء روز افزون کيفيت خدمات و انجام وظايف محوله.

 

X

Right Click

راست کلیک غیر فعال میباشد