منو

منو اصلی

25
شنبه, مارس

واحد کارگزینی

بدون مجموعه

 

 

معرفی مدیر:

 مسیب حیدری

معرفی واحد:

 كارگزيني بانظارت ورسيدگي بر طيف وسيعي از وظایف ، عهده دار مسائل با اهميتي چون تهيه شرح وظايف مشاغل مختلف، نظم بخشيدن به پرونده هاي پرسنل ، صدور احكام استخدامي ،اعمال و اجرا آئين نامه و مقررات استخدامي ، انتظابات ، افزايش سنواتي، ارتقاء برگرد و مرخصي و.... مي باشد.

شرح مسئوليت و اختيارات :


 • كنترل ورود و خروج از طريق برگه هاي مربوطه و دستگاه كارت ساعت

 • تطبيق مرخصي هاي استحقاقي ، استعلاجي ، بدون حقوق و ساعتي

 • بايگاني مدارك پرسنلي

 • تنظيم قراردادهاي پرسنلي

 • صدور احكام پرسنلي

 • صدوركاردكس مرخصي ساليانه

 • تنظيم كاركرد ماهيانه پرسنل جهت پرداخت حقوق ماهيانه

 • انجام امور اداري مربوط به بيمه كاركنان (تامين اجتماعي + تكميلي)

 • هماهنگي و انجام امور رفاهي

 • پيگيري ابلاغهاي داخلي و صدور تسويه حساب پرسنلي

 • تنظيم آمار ماهيانه

 

گزارش عملکرد این واحد:

X

Right Click

راست کلیک غیر فعال میباشد