منو

منو اصلی

25
شنبه, مارس

شرح وظایف واحد های مختلف شهرداری

بدون مجموعه

دفتر شهردار

وظايف:

- تنظيم برنامه ملاقات با شهردار و راهنمائي و ترتيب ملاقات مراجعين.

- اعلان دستورات شهردار به اشخاص و مؤسسات ذيربط و ادارات نابغه شهرداري و پيگيري آنها طبق دستور.

- انجام امور ارتباطي شهردار.

- مرتب نمودن نامه­هايي كه شهردار بايد مطالعه، ملاحظه و يا امضاء نمايد و اعاده آنها به امور اداري.

- تنظيم اوقات كميسيونهائيكه در دفتر شهردار تشكيل مي­شود.

- يادداشت و يادآوري تاريخ تشكيل كنفرانسها و جلسات و آماده نمودن سوابق و پرونده­هاي مربوط به كميسيونها و جلسات اداري براي اطلاع و مطالعه قبلي شهردار.

- گزارش مطالب مهم روزانه به شهردار

- تهيه پيش نويس نامه­هاي ارجاعي

- راهنمائي و در صورت لزوم فراهم آوردن وسائل تسهيل يا انجام درخواستهاي متقاضيان و مراجعه كنندگان

 

 

حـراست

1) تامین حراست اخبار ، اسناد ، مدارک ، تاسیسات و اماکن و تجهیزات و مخابرات طبقه بندی شده و پرسنل در مقابل نفوذ و دسترسی عوامل غیر مجاز .

2) انجام کلیه امور محرمانه و اقدامات تدافعی لازم به منظور ایجاد تامین در مقابل خطرات طبیعی و مصنوعی .

3) دریافت و ثبت نامه های محرمانه و کشف رمز و تلگرافها و عنداللزوم ارجاع به واحدهای ذیربط.

4) استقرار سیستم طبقه بندی مناسب به منظور حراست و نگهداری اسناد و مدارک محرمانه .

5) انجام همکاریهای لازم با مراجع امنیتی و اطلاعاتی برابر مقررات عمومی حراست مرکزی وزارت کشور .

6) انجام ماموریتهای محوله ارجاع از سوی حراست مافوق برابر قوانین و مقررات جاری حراستها.

 

واحد حقوقي و املاك

هدف:

شهرداريها به لحاظ نقش و جايگاه حساسي كه در نظام مديريت شهر ايفا مي­نمايند و طبيعتاً مجري و يا ناظر بر اجراي ضوابط و مقررات و نظامات شهري هستند و در مسائل گوناگون و متنوع مرتبط با شرح وظايف خود مي­بايستي در حسن اجراي كليه مقررات و قوانين مورد عمل مراقبت كامل بعمل آورند و به موازات آن در جهت رفع مشكلات حقوقي موسسات و واحدهاي تابعه در تمام زمينه­هاي اداري، مالي، شهري و غيره اقدام نمايند. لذا ايجاب مي­نمايد كه واحدي تحت عنوان «حقوقي و املاك» با بهره­گيري از كارشناسان خبره و آشنا به قوانين و مقررات موضوعه با احساس مسئوليت كامل در حوزه تحت نظارت شهردار پيش بيني گردد تا بتواند نيازمنديهاي حقوقي كليه واحدهاي شهرداري را تأمين و مورد پيگيري قرار دهد.

وظايف:

- رسيدگي به معضلات و مشكلات حقوقي واحدها و مؤسسات شهرداري و اعلام نظر مشورتي در موارد ارجاعي.

- تهيه و تنظيم لوايح دفاعي و انجام وظايف نمايندگي واحد متبوع در جريان دعاوي مطروحه در مراجع قانوني.

- تقاضاي تعقيب قانوني متجاوز به حقوقي شهرداري و رفع تجاوز و خلع يد آنان.

- بررسي اطلاعات جمع آوري شده جهت ارائه نظر مشورتي در قبال پرسشهايي كه در زمينه مسائل حقوقي از واحد متبوع به عمل مي­آيد.

- وصول كليه بخشنامه­ها، دستورالعملها، آيين نامه­ها و قوانين و مصوبات اعم از مصوبات هيئت وزيران، شوراي اسلامي شهر و ساير مراجع قانوني در ارتباط با شهرداري و بدست آوردن آخرين اطلاعات و مصوبات در اين زمينه خصوصاً از طريق روزنامه رسمي جمهوري اسلامي و جمع بندي و تشخيص ارتباط آن با هر يك از واحدهاي شهرداري.

- ارجاع مقررات مذكور در بند فوق (از طريق شهرداري و معاون شهردار) و همچنين تهيه و توزيع نامه­ها و راهنمائيهاي لازم در جهت چگونگي اجراي مقررات مذكور.

- جمع آوري و مدون نمودن تاريخ و موضوع كليه مقررات مرتبط با اهداف و وظايف شهرداري و انتشار داخلي آن در سطح شهرداري به صورت بولتن­هاي شش ماهه با همكاري روابط عمومي و انتشارات و آمار.

- ارزيابی جهت تحصيل حريم و تكميل پرونده خريد املاكي كه در طرح توسعه معابر و يا در مسير طرحهاي مورد نظر شهرداري قرار مي­گيرد.

- بررسي و ارزيابي و كارشناسي اراضي و املاك مورد معامله شهرداري اعم از خريد و فروش و اجاره و استيجاره و تهيه فهرستها.

 

واحد كامپيوتر

هدف

توفيق در اجراي برنامه­هاي عمراني و خدماتي شهرداري منوط به آن است كه هر گونه برنامه ريزي مبتني بر اطلاعات و آمار دقيق از وضعيت موجود شهر و شهرداري بوده و بر مبناي اين اطلاعات بتوان نيازهاي آتي را در تمام زمينه­ها وبا حداقل ضريب خطا مشخص و علاوه بر آن با تبديل روشهاي محاسباتي قديمي دستي به ماشيني، علاوه برصرفه­جويي در وقت و هزينه، سيستمهاي مورد عمل را نيز اصلاح نمود. لذا با توجه به حجم وسيع اطلاعات مورد نياز شهرداري به لحاظ وسعت، جمعيت و چگونگي ساختار شهري، ايجاد اين واحد كه بتواند با پردازش اطلاعات و داده‌هاي موجود نياز مسئولين و مديران و برنامه‌ريزان شهرداري را در جهت نيل به اهداف تعيين شده در شرح وظايف هر يك برآورده نمايد، اجتناب ناپذير بوده و چون كليه واحدهاي تابعه و وابسته به شهرداري از خدمات اين واحد بهره خواهند گرفت لذا جايگاه سازماني آن در حوزه تحت نظارت شهردار پيش بيني گرديده است.

شرح وظايف:

 

- تهیه لیستها ، آمار و اطلاعات مورد نیاز سیستمهای کامپیواری شده و طراحی فرمهای جمع آوری اطلاعات جهت پیاده سازی برنامه های مورد نیاز .

- همکاری با شرکتها وموسسات وابسته به شهرداری جهت تنظیم سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز به منظور برقراری ارتباط با مرکز کامپیوتری .

- ارائه آموزشهای لازم به پرسنل مربوط جهت جمع آوری و کنترل و پانچ اطلاعات برای استفاده از برنامه ها و سیستمها کامپیوتری شده .

- انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف مافوق در حدود وظایف ارجاع می گردد .

 

واحد ارزشيابي و بازرسي و رسيدگي به شكايات و روابط عمومي

هدف:

نظر به نقش و جايگاه ويژه ارزشيابي، بازرسي و رسيدگي به شكايات و روابط عمومي به لحاظ انعكاس بموقع فعاليتها در جامعه كه مالا منجر به همكاري مردم خواهد شد، جمع آوري نظرات و پيشنهادات و انتقادات شهروندان در رابطه با عملكرد شهرداري كه مؤثر در برنامه ريزيهاي خدماتي خواهد بود و نيز اهميت نظارت و كنترل مستمر بر حسن جريان امور شهرداري بخصوص واحدهايي كه در اولويت تماس مستقيم با شهروندان و ارائه خدمات شهري هستند، وجود واحدي تحت نظارت مستقيم شهردار با بهره­گيري از پرسنل كارآزموده و متعهد و داراي تخصص در زمينه‌هاي مختلف كاري شهرداري بگونه­اي كه بتواند كليه فعاليتهاي شهرداري را تحت نظارت قرارداده و نقاط ضعف، قوت و چگونگي انجام اقدامات واحدهاي تابعه را مشخص و به شهردار گزارش نمايد و در همين راستا قادر به ارزشيابي عملكرد كاركنان اين واحدها نيز باشد و وظايف ذيل را به مورد اجراء درآورد، ضروري است.

وظايف

- رسيدگي و تحقيق درباره پرونده تخلفاتي كه ضمن اجراي فعاليتهاي عمراني، خدمات شهري و اداري، مالي از طرف كاركنان شهرداري و يا اشخاص ديگر صورت ميگيرد.

- تعيين و تشخيص نوع تخلفات و حدود مسئوليت آن و تهيه گزارش امر ضمن اظهار نظر صريح براي اتخاذ تصميم از طرف شهردار.

- رسيدگي به مفاد نامه­ها و شكوائيه اشخاص و موسسات در مورد مسائل مختلف شهرداري.

- رسيدگي و بازديد از عمليات عمراني، خدمات شهري و شهرسازي در واحدهاي تابعه شهرداري و تنظيم گزارش جهت شهردار.

- شركت در جلسات و كميسيونهاي مختلف اداري، مالي، فني، خدمات شهري و هر نوع جلسه يا كميسيوني كه حضور نماينده بازرسي در آن ضروري باشد.

- اعلام نتايج واصله از رسيدگي شكايات به سرپرست بلافصل مستخدم و يا واحد ذيربط جهت انجام اقدامات لازم.

- رسيدگي و نظارت بر كار بازرسان و مأمورين وصول درآمد در واحدهاي مربوطه امور مالي و درآمد در مواقع مورد لزوم.

- كنترل حضور و غياب كليه كاركنان شهرداري و اجراي دستورالعملهاي صادره در اين مورد با هماهنگي واحدهاي ذيربط.

- نظارت بر انجام كار در غير ساعات اداري از قبيل ا ضافه كاري ساعتي، جمعه كاري، شب كاري، نوبتكاري و امثالهم.

- نظارت بر اجراي آراء صادره از كميسيونهاي ماده صد و ساير جلساتي كه در شهرداري تشكيل و وجود نماينده بازرسي در آنها ضروري است و بررسي سوابق صورتجلسات و رسيدگي به گزارشهاي تنظيم شده و تهيه گزارش جهت شهردار ضمن اظهارنظر صريح و جامع در هر مورد.

- نظارت بر حسن اجراي امور و رعايت مقررات و دستورالعملهاي صادره.

- نظارت بر امور ارزشيابي كاركنان و رسيدگي به شكايات مطروحه در اين خصوص و ارزيابي عملكرد واحدهاي تحت پوشش، تنظيم گزارش در هر مورد جهت شهردار و معاون.

- تأمين ارتباط شهرداري با مردم، شوراهاي محلي، جرايد، راديو و تلويزيون به منظور انعكاس فعاليتهاي شهرداري و مؤسسات تابعه به شهروندان و كوشش در جلب اعتماد مردم و همكاري آنها با واحدهاي مختلف شهرداري.

- برنامه ريزي در زمينه تشكيل كميسيونهاي نامگذاري معابر و اماكن عمومي و انعكاس مصوبات به ارگانها و واحدهاي ذيربط و انجام امر نامگذاري كليه معابر و اماكن و تهيه تابلوهاي مربوطه.

- نظارت بر حسن انجام پذيرائيها و امور مختلف تشريفاتي و تهيه و نصب تابلو، پوستر، پرچم، پلاكارد و آگهي و نظافت ستونهاي مربوطه.

- جمع آوري كليه اطلاعات و آمار و اخبار مربوط به اقدامات و فعاليتهاي واحدهاي شهرداري از طريق رابطه­هاي آماري به منظور انتشار در رسانه‌هاي گروهي و انعكاس به ادارات و ارگانها و هماهنگ نمودن اطلاعات و اقدامات و آموزش رابطين آمار.

- نظرخواهي عمومي از مردم به صورت مستمر با ارائه پرسشنامه به منظور اطلاع از نظريات آنان توسط رابطين.

- مطالعه و بررسي مندرجات جرايد در خصوص انتقادات و پيشنهادات اصلاحي مردم در امور مربوط به شهر و شهرداري جهت انعكاس به واحدهاي شهرداري و تهيه پاسخ منفي با توجه به توضيحات اخذ شده از واحدهاي ذيربط و نيز انعكاس آن به كميته برنامه ريزي.

- تهيه و تنظيم برنامه هاي بازديد مردم از فعاليتهاي انجام شده توسط سازمانها و مؤسسات مختلف شهرداري.

- اقدام به انتشار بولتن و ديگر نشريات به منظور نشر اخبار و اقدامات داخلي جهت اطلاع كاركنان شهرداري و شهروندان و ايجاد تفاهم بين مطبوعات وشهرداري و همچنين ارتباط دائم با اداره كل ارشاد اسلامي به منظور رعايت طرحهاي انتشارات و تبليغاتي كه بايستي منطبق با سياست عمومي دولت جمهوري اسلامي باشد.

- پيگيري وظايف شهرداري در ارتباط با تشريك مساعي با مؤسسات فرهنگي و بهداشتي و تربيتي موجود در شهر مانند نوانخانه، پرورشگاه، درمانگاه، بيمارستان، تيمارستان، ندامتگاه، كتابخانه و موزه و امثالهم و نيز پيگيري و انجام امور مربوط به اهداء و وصول اعانات افراد با مؤسسات نيكوكار به نام شهرداري.

- انجام ساير امور مشابه و دستوراتيكه از طرف مافوق در حدود وظايف ارجاع مي­گردد.

 

 

واحد نظارت و كنترل (اجرائيات و رفع سد معبر، جلوگيري از تخلفات ساختماني)

هدف:

نظر به شرح وظايف شهرداري در جهت ايجاد و كنترل مستحدثات عام المنفعه و حفظ و حراست و آماده نگهداشتن اين تأسيسات براي استفاده عموم، لزوم برقراري يك سيستم حفاظتي صحيح توسط مأمورين ورزيده آگاه و كنترل و آموزش مستمر آنان در قالب برنامه­هاي خاص اجتناب ناپذير است. لذا ضرورتاً كادر حفاظت و نگهباني از مستحدثات متعلق به شهرداري در واحد فوق الاشاره پيش بيني شده به نحوي كه كليه نگهبانان تأسيسات شهرداري از طريق اين واحد به محل خدمت خود اعزام مي­شوند و تحت نظارت و كنترل و باز آموزي قرار مي­گيرند. ضمناً كليه امور رفع سد معبر و كنترل و ساخت و سازهاي شهري از طريق اين واحد انجام مي­گيرد.

وظايف:

- رسيدگي به امور انتظامي و اجرائيات شهرداري.

- اعزام مأمور اجراء به واحدهاي شهرداري و مراقبت در حفظ و نگهداري اموال توقيف شده.

- تهيه و تنظيم برنامه نگهبانان و كشيك مأمورين اجرائيات و مراقبت در حسن انجام وظيفه كليه نگهبانان مستحدثات متعلق به شهرداري.

 

- حفظ و حراست از تأسيسات و اماكن مربوط به شهرداري و آموزش و كنترل و آماده نگهداشتن كليه نگهبانها جهت ارائه خدمات مطلوب.

- ابلاغ احكام صادره از مراجع قانوني و معرفي متخلفين از مقررات شهرداري به دادگاهها و مراجع ذيربط.

- انجام ساير امور مشابه و دستوراتيكه از طرف مافوق در حدود وظايف ارجاع مي­گردند.

 

X

Right Click

راست کلیک غیر فعال میباشد